gatsby starter hello world

gatsby new gatsby-starter-hello-world https://github.com/gatsbyjs/gatsby-starter-hello-world