setup mysql ubuntu

sudo apt install mysql-serversudo apt install mysql-server
sudo mysql_secure_installation utility