sign flutter app android studio

keytool -genkey -v -keystore c:/Users/USER_NAME/key.jks -storetype JKS -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 -alias key